งานประชุมและอภิปราย

Smart ASEAN Forum

การประชุมภายใต้หัวข้อ “การเชื่อมต่อแสงสว่างเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” กล่าวถึงและอภิปรายถึงแนวโน้มของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับสมาร์ทไลท์ติ้งในอาเซียน โดยเจาะลึกภาคส่วนสำคัญ เช่น 1. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยดิจิทัลและเทคโนโลยี 2. สมาร์ท ไอโอที และความเชื่อมโยง 3. ความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม และ 4. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี