สัมมนาออนไลน์

สัมมนาออนไลน์

Smart Lighting for Smart Farming

หัวข้อการบรรยาย

✔ การประยุกต์ใช้หลอด LED สำหรับการปลูกพืชในอาคาร 

✔ สัดส่วนของการลงทุน 

✔ การเลือกหลอดไฟปลูกพืช 

✔ อัตราการใช้ไฟฟ้าและความคุ้มค่า 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาในครั้งนี้ 

  1. ได้อัพเดทแนวทางของอุตสาหกรรมที่ตอนนี้แสงไฟส่งผลต่อการเติบโตของการเกษตรแนวใหม่ 
  2. ได้นำความรู้ไปใช้ให้ถูกลักษณะของการปลูกพืช ว่าควรใช้ไฟรูปแบบใดที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก 3. ได้อัพเดทความรู้ของประเภทของไฟ LED ที่มีผลต่อการเกษตรว่ามีข้อดี หรือ แตกต่างกันอย่างไร 
  3. เพื่อนำนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อเป็นส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีใหม่ 

 

ผู้บรรยาย 

คุณสถาพร สายใจ 

สมาคมไทยไอโอที (Thai IoT) 

 

ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา 

พิธีกรและผู้ร่วมบรรยายจากรายการเกษตรอินทรียวิถีท่องเที่ยว

Lighting for the Future Workplace - แสงสว่างสำหรับพื้นที่ทำงานในอนาคต

หัวข้อการบรรยาย

✔ เปิดประสบการณ์ออกแบบแสงสว่างอย่างไรให้ตอบโจทย์การทำงานแห่งอนาคตแบบผสมผสาน

✔ เทคโนโลยีแสงสว่างสำหรับพื้นที่ทำงานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาในครั้งนี้ 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาในครั้งนี้                                                                                                                        

  • เข้าใจถึงการออกแบบแสงสว่างที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน 

เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแสงสีขาวและแหล่งกำเนิดแสงแบบ LED ร่วมกับพลังงานธรรมชาติเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด 

  • เทคนิคการเลือกใช้โคมไฟและการจัดองค์ประกอบของแสงไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ช่วงก่อนโควิดและหลังโควิด จากการใช้เทคโนโลยีการส่องสว่างที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน

 

ผู้บรรยาย 

ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง (มจธ.) 

 

อาจารย์เกรียงไกร พัฒนภักดี 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการไฟฟ้าและการส่องสว่าง (มจธ.)

Enhancing Tourism with High-Efficiency Solar-Powered Lighting Systems

หัวข้อการบรรยาย 

✔ การเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงและพลังงานแสงอาทิตย์

✔ เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาในครั้งนี้                                                                                                                        

  • เข้าใจถึงมุมมองการออกแบบแสงสว่างที่ช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     
  • เทคนิคการเลือกใช้ไฟส่องแสงสว่างและการจัดองค์ประกอบของแสงไฟเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย               
  • นำนวัตกรรมระบบไฟฟ้าส่องสว่างไปประยุกต์และปรับใช้ในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม พร้อมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับสถานที่ท่องเที่ยวและสังคม

 

ผู้บรรยาย 

ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ มีอยู่ 
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

คุณธนกร ลออสุวรรณ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย