ผู้สนับสนุนและพันธมิตร

HOST ORGANIZATION

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) (EGAT)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. (EGAT) เป็นองค์กรของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง ภารกิจหลักของ EGAT คือการผลิตพลังงานไฟฟ้า การซื้อพลังงานไฟฟ้า และการขายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รวมถึงประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้ EGAT ยังรับผิดชอบด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติกฟผ. 

SUPPORTING ASSOCIATIONS

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง
(LRIC)

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง (Lighting Research Innovation Center, LRIC) เป็นห้องทดลองที่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการด้านการออกแบบแสงสว่างในการวิจัยและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง (LRIC) มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในด้านแสงสว่างและการใช้แสงสว่างทั้งในแง่มุมการมองเห็นและไม่ใช้การมองเห็น (Non-Image Forming, NIF)
สำหรับอาคารและสภาพแวดล้อมในเมือง เป้าหมายของเรา คือ การสร้างการออกแบบแสงสว่างที่มีคุณภาพสูง รวมถึงนวัตกรรมที่ให้ความคุ้มค่าและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ นอกจากนี้เรายังให้การศึกษาด้านแสงสว่างขั้นสูงให้กับผู้ทำงานในอาคารในประเทศไทยและภูมิภาคอื่น ๆ

E-LU
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและการส่องสว่าง

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและการส่องสว่าง (Electrotechnology and Illumination Laboratory, E-LU) เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ห้องปฏิบัติการนี้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและการให้แสงและได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน TIS 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) เลขที่ 0545 ในเรื่องการทดสอบความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ไฟ LED (ผลิตภัณฑ์ไฟ LED) ตามมาตรฐาน IES/LM-79-08 และ CIE S 025/E: 2015 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง CIE S 025/E: 2015 และทำการทดสอบทุกหัวข้อซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทางนานาชาติ สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไฟ LED

ECHONET

สมาคม ECHONET เป็นองค์กรที่พัฒนาโปรโตคอลการสื่อสารที่ชื่อว่า ECHONET เพื่อสร้างบ้านอัจฉริยะในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันอินเทอร์เน็ตไร้สายและเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ ที่มีให้ใช้งานอย่างแพร่หลายในครัวเรือนทั่วไป ทำให้ความต้องการในการควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านมีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เช่น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอนโทรลเลอร์ หรือต้องการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน

เพื่อบรรลุสไตล์การดำเนินชีวิตที่ลดการใช้พลังงาน เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัย ทำให้เรามั่นใจว่าจำเป็นต้องสร้างระบบข้อกำหนดหรือ “โปรโตคอลการสื่อสาร” ที่สามารถอ่านได้โดยอุปกรณ์ทุกชนิดจากผู้ผลิตต่าง ๆ นี่เป็นจุดที่ ECHONET เข้ามาช่วยเสริมสร้าง

โปรโตคอล ECHONET Lite ในเฉพาะนี้เป็นโปรโตคอลการสื่อสารที่เข้ากันได้กับอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและเรียกเก็บกว่าโปรโตคอล ECHONET

โปรโตคอล ECHONET Lite สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ในกว่า 100 ประเภท และถูกนำไปใช้กับเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะที่จะถูกติดตั้งในบ้านทุกหลังในอนาคต

สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม (TESIA)

เป็นสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมโดยเป็นการรวม 5 องค์กรหลักด้านการผลิต ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทการไฟฟ้าผลิตพลังงานภาครัฐ และ บริษัท แรทช์ กรุ๊ป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย EEAT

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (Environmental Engineering Association of Thailand, EEAT) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยมีแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยอาจารย์ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (ตำแหน่งในช่วงนั้น) โดยชื่อที่ใช้ครั้งแรกตอนก่อตั้งสมาคมคือ “Thai Environmental Engineers Association” ก่อนที่ชื่อนี้จะถูกเปลี่ยนในภายหลังเป็น “Environmental Engineering Association of Thailand” ในปี พ.ศ. 2535 และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์หลักของสมาคมสมัยนั้น คือการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีให้กับสมาชิกและการปกป้องสิทธิ์ของวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาเลเซีย (TEEAM)

สมาคมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาเลเซีย (TEEAM)
เป็นองค์กรแทนตัวของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศมาเลเซีย
ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2495 และมีเป้าหมายในการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมด เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกฎหมายกับภาคเอกชนเพื่อสร้างสรรค์การเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้คงอยู่และส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Thai Generator Association สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

จากการที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่อจัดทำมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลาในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวเป็นเวลา 2 – 3 ปี คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมกันทุกเดือนทำให้มีความเห็นไปในแนวเดียวกันว่า ควรจะมีการจัดตั้งชมรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ขาย ผู้ติดตั้ง รวมทั้งผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งทางด้านกฎหมาย มาตรฐาน ประสบการณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และอื่นๆ จึงได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยเชิญตัวแทนจากบริษัทผู้ขาย ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมาร่วมประชุมที่ห้องประชุมสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ชั้น 3 อาคาร วสท. มีมติให้ตั้งเป็นชมรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมี นายธวัช มีชัย เป็นประธานชมรมฯ ต่อมาชมรมได้ปรับเปลี่ยนยกระดับเป็นสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายธวัช มีชัย เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยแรก (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561) โดยมีผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผู้สนใจเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่เทคโนโลยีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานด้านระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางรณรงค์ การส่งเสริมความรู้ ด้านความปลอดภัยในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแก่บรรดาเครือข่ายและสมาชิกทั่วประเทศ
5. เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านวิชาการของผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกของชมรมฯ
6. เพื่อเป็นการสนับสนุนและประสานงานให้กับภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Japan Lighting Manufacturers Association (JLMA)

Japan Lighting Manufacturers Association (JLMA) เกิดจากการรวบรวมสองสมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตหลอดไฟฟ้าญี่ปุ่น (Japan Electric Lamp Manufacturers Association, JELMA) และสมาคมผู้ผลิตโคมไฟฟ้าญี่ปุ่น (Japan Luminaires Association, JLA) ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

JLMA เป็นสมาคมที่มีการรวมกันเป็นนิติบุคคลที่ได้รวบรวมผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุและชิ้นส่วนสำหรับใช้ในระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมแสง และโคมไฟฟ้า จุดมุ่งหมายของ JLMA คือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแสงสว่าง รวมถึงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต สมาชิกใน JLMA ทำงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแสงสว่างที่ดีขึ้น และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย (สฟอท.) (TETA)

สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย (Thai Electronics and Telecommunications Industry Association, TETA) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 ตามคำสั่งของคณะกรรมการอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมไทย มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

สำหรับ TETA เป็นสถาบันสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถพบปะ ประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล เรียนรู้ และประสานงานกันระหว่างสมาชิก นอกจากนี้ TETA ยังประสานนโยบายและกำหนดยุทธวิธีกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมในประเทศไทยให้เป็นที่แข็งแกร่งและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย มีมูลค่าส่งออกมากกว่า 2 ล้านล้านบาทต่อปี และเป็นอุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย มูลค่าส่งออกเกิน 1 ใน 3 ของการส่งออกทั้งหมด และมีจำนวนพนักงานมากกว่า 700,000 คนในภาคอุตสาหกรรมนี้
TETA เป็นกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมที่มีความสำคัญที่จะเสริมสร้างอุตสาหกรรม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

สมาคมไทยไอโอที
(Thai IoT Association)

สมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) มีวัตถุประสงค์ดังนี้:

  1.     เน้นให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนัก ยอมรับและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจ เช่น นักศึกษา นักศึกษา นักพัฒนา และนักประดิษฐ์ในประเทศไทย ให้สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการนำเอาเทคโนโลยี IoT และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้จริง
  2.     เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งในการวิจัย พัฒนา และผลิตของผู้ประกอบการไทย เพื่อให้สามารถวิจัย พัฒนา และผลิตส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนเทคโนโลยี IoT และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใช้ในอุตสาหกรรม เกษตร การค้าและบริการในประเทศไทย
  3.     สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เกษตร การค้าและบริการของประเทศไทยและนักวิจัย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐบาล
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
(TIEA)

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรทางวิชาการและวัฒนธรรมที่ไม่แสวงหากำไร วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างในประเทศไทย มีเป้าหมายหลัก คือ
ส่งเสริมความคืบหน้าและนวัตกรรมในประเทศในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นเฉพาะการศึกษาและแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะ

STRATEGIC PARTNER

Good Light Group

Good Light Group เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินการทั่วโลก มีโครงสร้างทางกฎหมายเป็นมูลนิธิและได้ลงทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์หลักของ Good Light Group คือการส่งเสริมการใช้แสงที่ดีภายในอาคาร จุดมุ่งหมายนี้เกิดขึ้นโดยการสื่อสารเรื่องประโยชน์ของแสงที่ดีให้กับประชาชน และส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแสงที่ดีในหัวข้อต่าง ๆ